Dejavnosti in storitve Pregledna letna poročila Zaposleni Kontakt Povezave O nas

Dejavnosti in storitve

Dolgoletne delovne izkušnje in nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje nam omogočajo, da opravljamo svoje delo strokovno in v največji možni meri izpolnjujemo pričakovanja naročnikov naših storitev - naših poslovnih partnerjev. Poleg revidiranja računovodskih izkazov na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, ki je naša pretežna dejavnost, izvajamo tudi te storitve:

 • Revidiranje v insolvenčnih postopkih
 • Revidiranje statusnih sprememb (pripojitve, oddelitve..)
 • Revidiranje ustanovitvenih postopkov
 • Revidiranje povečanja osnovnega kapitala
 • Revidiranje poslovanja
 • Posli preiskovanja
 • Dogovorjeni postopki
 • Revidiranje evropskih projektov
 • Svetovanje v postopkih prodaje in nakupa podjetij
 • Svetovanje v postopkih statusnih preoblikovanj pri spojitvah, oddelitvah, dokapitalizaciji, ustanavljanju novih družb
 • Vrednotenje podjetij
 • Davčno svetovanje

Področja delovanja

Naročniki naših storitev delujejo na teh področjih:

 • Proizvodnja gradbenega materiala
 • Proizvodnja delov za avtomobilsko industrijo
 • Proizvodnja elementov v gradbeništvu in trgovina za gradbenimi materiali
 • Oskrba z električno energijo in plinom
 • Ekologija in komunalne dejvnosti
 • Gradbena dejavnost
 • Trgovina z motornimi vozili in servis motornih vozil
 • Izgradnja in vzdrževanje cestne infrastrukture
 • Kmetijstvo
 • Upravljanje večstanovanjskih stavb
 • Trgovinske dejavnosti
 • Servisne dejavnosti

Prizadevamo si, da pri svojem delu v največji možni zasledujemo kodeks poklicne etike pooblaščenih revizorjev, kar pomeni, da

- sprejemamo svojo osebno discipliniranost kot obveznost, ki presega zgolj zahteve zakonske ureditve revizijske stroke. Zavedamo se svoje odgovornosti, javnega interesa, neoporečnosti in moralne presoje, ne glede na vrsto naloge;

- se zavedamo, da igramo revizorji v družbi pomembno vlogo in imamo odgovornosti do vseh, ki uporabljajo naše storitve. Naša stalna naloga je skrb za medsebojno sodelovanje, s čimer lahko izboljšamo stanje v stroki. Zavedamo se, da so za vzdrževanje in izboljšanje izročil stroke potrebni skupni napori vseh revizorjev;

- sprejemamo obveznosti na način, ki služi javnemu interesu, spoštujmo zaupanje javnosti in izkazujemo predanost poklicu. Javni interes je opredeljen kot skupna blaginja združbe posameznikov in institucij, ki jim služi revizijska stroka. Za nas so javnost naročniki, investitorji, finančne institucije, ki se pri vzdrževanju urejenega delovnega gospodarstva opirajo na našo nepristranskost in neoporečnost;

- opravljamo poklicne obveznosti kar se da neoporečno in tako vzdržujemo in poglabljamo javno zaupanje. Neoporečnost je ena od temeljnih značilnosti za priznavanje stroke v javnosti. Preizkuša se ob ugotavljanju pravilnosti in pravičnosti, od nas revizorjev pa zahteva spoštovanje strokovnih in etičnih načel in pravil. Nespoštovanje teh načel in pravil je podrejanje presoje drugim, nepoklicnim interesom;

- pri opravljanju ostalih storitev ohranjamo nepristranskost in se izogibamo navzkrižnim interesom. Nepristranskost je načelo, ki zahteva miselno poštenost in odsotnost navzkrižnih interesov. Neodvisnost preprečuje razmerje z naročnikom, ki bi ogrozilo revizorjevo nepristranost pri opravljanju storitev. Neodvisnost je prvi pogoj pri opravljanju tistih storitev, pri katerih revizor poroča javnosti kot oseba, ki daje različne stopnje zagotovil o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov;

- spoštujemo poklicne in etične standarde, izpopolnjujemo svojo strokovno usposobljenost in kakovost storitev in opravljamo poklicne naloge po svojih najboljših močeh. Bistvo dolžne poklicne skrbnosti je stremljenje k odličnosti, ki zahteva od nas izvajanje poklicnih nalog s strokovno usposobljenostjo in marljivostjo. Naša poklicna usposobljenost temelji na izobrazbi in izkušnjah. Zavedamo se osebne odgovornosti za nenehno izpopolnjevanje, ki zagotavlja, da kakovost opravljenih storitev dosega visoko strokovno raven v smislu zahtevanih načel stroke. Pri izpolnjevanju obveznosti do naročnikov si prizadevamo praviti storitve pravočasno in skrbno ob upoštevanju etičnih in poklicnih standardov. V duhu dolžne poklicne skrbnosti načrtujemo in nadziramo vsako dejavnost, za katero smo odgovorni.

Pri opravljanju poklicnih storitev pa ob vsem povedanem dosledno spoštujemo  zakonitost.