Dejavnosti in storitve Pregledna letna poročila Zaposleni Kontakt Povezave O nas

Zaposleni

Poleg dveh pooblaščenih revizorjev, soustanoviteljev družbe Rödl & Partner d. o. o., ki sta bila zaposlena v družbi do upokojitve, se je število drugih zaposlenih, ki so sodelovali pri opravljanju revizijskih storitev, z leti spreminjalo. Danes so v družbi zaposleni dva pooblaščena revizorja in članica revizijske delovne skupine, vsi z večletnimi delovnimi izkušnjami na področju revidiranja, z družbo pa še vedno sodeluje soustanoviteljica in do konca septembra 2015 direktorica družbe, Marta Juvan.

Pooblaščeni revizor in direktor družbe, Leon Živec, je po končani srednji tehniški šoli v Novi Gorici nadaljeval šolanje na Ekonomski in poslovni fakulteti v Trstu, podiplomski študij iz managementa pa je zaključil leta 1999 na School of Management Trieste. Leta 2007 je pridobil naziv »pooblaščeni revizor« pri  Slovenskem inštitutu za revizijo in pri Association of Chartered Certified Accountancy (ACCA) v Londonu.  

Poleg slovenskega jezika govori aktivno angleški in italijanski jezik, sporazumeva pa se lahko tudi v hrvaškem jeziku.

Je član v strokovnih združenjih
ACCA - Association of Chartered Certified Accountancy
ACFE - Association of certified fraud examiners
SIR - Slovenski inštitut za revizijo (v register pooblaščenih revizorjev je vpisan pod zap. številko P-00307).

Svoje prve delovne izkušnje je pridobil v družbi PricewaterhouseCoopers Slovenija kjer je zaradi svojih sposobnosti zelo hitro napredoval od začetnika do vodje revizijske delovne skupine. V tej vlogi je pridobival izkušnje na različnih področjih (bančništvo, investicijski skladi, avtomobilska in tekstilna industrija). Vodil je revizijo računovodskih izkazov večjih družb, med njimi: Abanka Vipa d. d., Banka Koper d. d., Factor banka d. d., Banka Celje, d. d., Kd Group, finančna družba, d. d., Cimos d. d., Skupna Hydria, Iskratel, d. o. o., Citroen d. d., Peugeot, Tomos d. o. o., Iskraemeco, d. d., Julon d. d.. V družbah SKB banka d. d., Valkarton d. o. o., Papirnica Goričane, d. d. in Vipavske Mlekarne je sodeloval oziroma vodil skrbne preglede.

V letih od 2004 do 2007 je nadaljeval z delom v podružnici družbe PricewaterhouseCoopers v Londonu. Vodil je revizijske skupine v oddelku za revizijo bank in kapitalskih trgov. Med pomembnejšimi naročniki storitev so bili: Barclaycard, Barclays securitization funds, American Express, Heritable bank, (odvisna družba Landsbank Group), Reuters Transaction Services (London in Zürich), Eurobrokers, MAN Financial. V času dela v Londonu se je specializiral za področji kriznega poslovanja in splošnega bančništva. Sodeloval je pri skrbnem pregledu Italijanske borze v postopku prevzema s strani Londonske borze. Pomemben je bil tudi njegov prispevek na projektih, vezanih na poročanje po navodilih Sarbanes Oxley.

V letih od 2007 do 2013 je nadaljeval z delom v družbi PricewaterhouseCoopers Ljubljana, od leta 2008 dalje kot direktor oziroma član uprave. V tem obdobju je poleg rednih revizij opravljal forenzične preglede, med katerimi so najpomembnejši v družbah NKBM d. d., Luka Koper, d. d., TEŠ, d. o. o., Telekom Slovenije, d. d. in Marchiol d. o. o.. O ugotovitvah je poročal nadzornim organom družb in družbenikom na skupščinah ter se udeleževal razprav v sodnih postopkih pred sodišči.

Pet mesecev je delal na projektu Sberbank in bil v vlogi »sahadowing CFO« prisoten na vseh sestankih uprave, kreditnega odbora, odbora za tveganje in drugih odborov banke. Pregledoval je račune in potrjeval izplačila ter vodil skupino sodelavcev pri posnetkih poteka poslovnih procesov.

Kot direktor in član uprave družbe PricewaterhouseCoopers Slovenija je bil glavni sogovornik v pogovorih z regulatorji - Banko Slovenije, Slovenskim inštitutom za revizijo, Finančno upravo Republike Slovenije, Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem. Pregledoval je račune in potrjeval izplačila, sodeloval je pri kadrovskih in drugih organizacijskih zadevah. Glavni naročniki teh storitev so bili: Skupina NLB, Skupina Abanka Vipa, Gorenjska banka d. d., Banka Celje d. d., Hypo Alpe Adria Bank d. d., Factor Banka d. d., Skupina Splošna plovba, Generali d. d., Arag d. d., Adriatic Slovenica d. d., Droga Kolinska d. d., Elektrolux d. o. o., Črnomelj, Endress & Houser d. o. o., Renault Trucks, Volvo Trucks, Philip Morris Ljubljana.

Bil je del skupne strokovnjakov, ki je opravljala skrbni pregled kreditnega portfelja v Hypo bank za potrebe oblikovanja dodatnih slabitev in identificiranja slabih posojil za kasnejši prenos v slabo banko.

Pomemben je tudi njegov prispevek pri izobraževanju in ocenjevanju kadrov znotraj skupine PricewaterhouseCoopers . Bil je mentor številnim sodelavcem, ocenjeval njihovo delo in sodeloval pri njihovem nagrajevanju. V zadnjih letih njegovega dela pri PricewaterhouseCoopers London je bil član mednarodne skupine, ki je ocenjevala delo pisarn v skupini PricewaterhouseCoopers po vsem svetu.

Pri SIR je na programu izobraževanja računovodij in davčnikov nosilec predmeta »Kontrole in kontrolno okolje«. Pod okriljem in v organizaciji SIR sooblikuje konference in seminarje.

V začetku leta 2014 je skupaj s kolegom ustanovil družbo za poslovno in davčno svetovanje ter ocenjevanje vrednosti podjetij.

Od junija 2015 dalje je zaposlen v družbi RÖDL & PARTNER d. o. o., od 1. oktobra tega leta kot direktor družbe.

Pooblaščena revizorka Breda Drvarič je jeseni leta 1997 zaključila študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in pridobila naziv univerzitetna diplomirana ekonomistka. Vedoželjnost jo je vodila v študij pedagogike in andragogike na pedagoški fakulteti Maribor. Študij je zaključila junija 2008.

Septembra 2011 ji je Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport dodelilo naziv »višja predavateljica«. Na Višji šoli Academia Maribor predava predmeta »Temelji računovodstva« in »Finančno računovodstvo«, na Andragoškem zavodu Maribor, ki deluje v okviru Ljudske univerze Maribor, občasno izvaja tečaje iz računovodenja.

Novembra 2012 je pri SIR pridobila naziv pooblaščena revizorka. V registru pooblaščenih revizorjev z dovoljenjem za delo pri SIR je vpisana pod zaporedno številko P - 00379.

Govori angleški in nemški jezik.

V času od oktobra 2001 do junija 2014 je bila zaposlena v Revizijski hiši Borera d. o. o. Maribor, najprej kot revizorka in kasneje pooblaščena revizorka. Izvajala je pretežno notranje revidiranje pravnih oseb zasebnega prava pa tudi revidiranje računovodskih izkazov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Kot samostojna podjetnica je nadaljevala z revidiranjem do meseca marca 2017, ko se je zaposlila v družbi RÖDL & PARTNER d. o. o. kot vodja revizijske delovne skupine.

Članica revizijske delovne skupine, Mojca Kokelj, je po zaključeni srednji ekonomski šoli v Ljubljani nadaljevala šolanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ga zaključila leta 2010 in nadaljevala s podiplomskim študijem na isti fakulteti smer računovodstvo in revizija. Magistrski študij zaključuje z nalogo »Analiza uporabe izbranega programa za dokumentiranje izvajanja revizije v manjših družbah.«

Že v času izobraževanja v srednji šoli in nato v času študija na fakulteti je pridobivala praktična znanja na področju računovodenja in revizije v podjetjih Kemgrad računovodske storitve d. o. o., Deloite revizija d. o. o., GFK Slovenija d. o. o.. Njena prva zaposlitev je bilo delo v računovodskem servisu CILJ DPS d. o. o., kjer je pridobivala nova znanja in izkunje s tega področja, nato pa se je zaposlila v družbi RÖDL & PARTNER d. o. o., v kateri je še vedno zaposlena kot članica revizijske delovne skupine.

Mojca govori aktivno angleški jezik (v času dodiplomskega študija je poslušala predavanja opravila preizkus znanja iz predmeta poslovne finance v angleškem jeziku).